1. ബഹുഭാഷി

    1. വി.
    2. അധികം സംസാരിക്കുന്ന. ബഹുഭാഷിത്വം = രാജഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന്
  2. ബാഹുഭൂഷ

    1. നാ.
    2. കൈവള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക