1. ബഹുമാനം

    1. നാ.
    2. ഗുരുജനങ്ങളെയും മറ്റും കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്ന വികാരം അഥവാ ചെയ്യുന്ന ആചാരം, ആദരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക