1. ബഹുമുഖ

    1. വി.
    2. ധാരാളമായ
    3. പെരുകിയ
    4. പലവഴിക്കുമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക