1. ബഹുമൂലം

  1. വി.
  2. വളരെ വിലപിടിച്ച വസ്തു
 2. ബാഹുമൂലം

  1. നാ.
  2. കക്ഷം
  3. അംസഫലകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക