1. ബഹുവചനം

    1. നാ. വ്യാക.
    2. ബഹുത്വത്തെ കാണിക്കുന്ന (സംസ്കൃതത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ) വചനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക