1. ബഹുശ്രുതൻ

    1. നാ.
    2. വേദജ്ഞൻ
    3. വളരെ പഠിപ്പുള്ളവൻ, വിദ്വാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക