1. ബഹുസന്തതി

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം മുള
    1. വി.
    2. അനേകം സന്താനങ്ങളുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക