1. ബഹുസമ്മതം

    1. നാ.
    2. അനേകം പേർ സമ്മതിച്ചത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക