1. ബഹൂലം

  1. നാ.
  2. ആകാശം
  3. കറുത്തപക്ഷം
  4. വെളുത്തകുരുമുളക്
  5. നിബിഡമായത്
  6. ധാരാളമുള്ളത്
  7. ബഹുളം
 2. ബാഹുലം

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. കാർത്തിക മാസം
  4. കരത്രാണം
  5. ബഹുലത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക