1. ബഹ്വർഥ

    1. നാ.
    2. അനേകാർഥങ്ങളോടുകൂടിയ
    3. അനേകം ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുള്ള
    4. പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക