1. ബാഢം

  1. അവ്യ.
  2. പെരികെ, ഏറ്റവും
  3. നിശ്ചയമായി
 2. ബിഡം

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം ഉപ്പ്
 3. ഭട്ടം

  1. നാ.
  2. സ്വാമിത്വം
 4. ഭാട്ടം

  1. നാ.
  2. പാട്ടം
  3. പ്രാചീനകേരളബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു വിഭാഗം
 5. ഭേഡം

  1. നാ.
  2. ചങ്ങാടം
  3. മുട്ടാട്
 6. ഭോടം

  1. നാ.
  2. ഒരു രാജ്യം, ടിബറ്റ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക