1. ബാണവാരം

    1. നാ.
    2. ശരീരത്തിൽ അമ്പുകൊള്ളാതെ രക്ഷിക്കുന്നത്, ചട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക