1. ബാണസുത

    1. നാ.
    2. ഉഷ (അനിരുദ്ധൻറെ പത്നി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക