1. ബാധക

  1. വി.
  2. ബാധിക്കുന്ന
 2. ഭിത്തിക

  1. നാ.
  2. ഗൗളി
  3. ശതാവരി
  4. ഭിത്തി, ചുവര്
  5. ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് (ഃ)
 3. ഭേദക

  1. വി.
  2. ഭേദിപ്പിക്കുന്ന
 4. ഭേദിക

  1. നാ.
  2. നാശം
 5. ഭൗതിക

  1. വി.
  2. ഭൂതസംബന്ധമ്മയ
  3. പഞ്ചഭൂതനിർമിതമായ
  4. ലോകസംബന്ധിയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക