1. ബാന്ധവം

    1. നാ.
    2. സ്നേഹം
    3. ബന്ധുഭാവം, വിവാഹം
    4. ചാർച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക