1. ബാന്ധവക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. ഭർത്താവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക