1. ബാലകൻ

  1. നാ.
  2. ബാലൻ, ബാലിശൻ
  3. മൂഢൻ (സ്ത്രീ.) ബാലിക
 2. ബാലാഗ്നി

  1. നാ.
  2. കത്തിയ ഉടനെയുള്ള തീ
  3. വാലിൽ പിടിച്ച തീ
 3. ബാൽക്കണി

  1. നാ.
  2. മാളികയുടെ മുകളിൽ പുറത്തോട്ടു തള്ളിനിൽക്കത്തക്കവണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫാം, പ്രഗ്രീവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക