1. ബാലഗൃഹം

    1. നാ.
    2. ദേവാലയത്തിൽ ജീർണോദ്ധാരണം നടത്തുമ്പോൾ ബിംബം മാറ്റിവയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥാനം
    3. ബാലമന്ദിരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക