1. ബാലഗർഭിണി

    1. നാ.
    2. കടിഞ്ഞൂൽ ഗർഭമുള്ളവൾ, ബാല്യത്തിങ്കൽ ചനച്ച പശു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക