1. ബാലപാശ്യം

    1. നാ.
    2. സീമന്തരേഖയിൽക്കൂടെ കെട്ടുന്ന പട്ടം
    3. തലമുടിക്കെട്ടിൽ ചൊരുകുന്ന മുത്തുമാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക