1. ബാലവാതം

    1. നാ.
    2. ഇളങ്കാറ്റ്
    3. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം വാതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക