1. ബാലഹത്യ

    1. നാ.
    2. കുട്ടികളെ കൊല്ലൽ, കൊന്നാലുള്ള പാപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക