1. ബാലിശ

  1. വി.
  2. അറിവില്ലാത്ത
  3. അധികം പ്രായമാകാത്ത
  4. ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത, കുട്ടിത്തം നിറഞ്ഞ
  1. നാ.
  2. ബാലിശത, ബാലിശത്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക