1. ബാലുക

  1. നാ.
  2. വയൽ
  3. കർപ്പൂരം
  4. വെള്ളരി
  5. മണൽ, ചരൽ
  6. വാലുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക