1. ബാല്ഹികം

    1. നാ.
    2. കുങ്കുമം
    3. കുതിര
    4. കാശ്മീരദേശം
    5. കായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക