1. ബാഷ്പീഭവിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ബാഷ്പം(ആവി)ആയിത്തീരുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക