1. ബാഹ

  1. നാ.
  2. ബാഹു, കൈ
 2. ബഹിഃ

  1. അവ്യ.
  2. പുറമെ
 3. ബഹു

  1. അവ്യ.
  2. വളരെ
  3. വലിയ
  4. പെരുകിയ
 4. ബാഹു

  1. നാ.
  2. കൈ (കൈയുടെ മേൽഭാഗം ബാഹു കീഴ്ഭാഗം ഹസ്തം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക