1. ബാഹു

  1. നാ.
  2. കൈ (കൈയുടെ മേൽഭാഗം ബാഹു കീഴ്ഭാഗം ഹസ്തം)
 2. ബഹു

  1. അവ്യ.
  2. വളരെ
  3. വലിയ
  4. പെരുകിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക