1. ബാഹുകം

  1. നാ.
  2. കുരങ്ങ്
 2. ബഹുകം

  1. നാ.
  2. നീർക്കാക്ക
  3. എരിക്ക്
  4. ഞണ്ട്
  5. നത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക