1. ബാഹുകൻ

  1. നാ.
  2. കുരങ്ങ്
  3. നളനു കാർക്കോടകൻ നൽകിയ പേര്
  4. പൊക്കംകുറഞ്ഞ വേലക്കാരൻ
 2. ബഹുകൻ

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻ
  3. കുളം കുഴിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക