1. ബാഹുചാപം

    1. നാ.
    2. ഒരു മാറു നീളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക