1. ബാഹുജൻ

    1. നാ.
    2. "ബ്രഹ്മാവിൻറെ ബാഹുവിൽനിന്നു ജനിച്ചവൻ", ക്ഷത്രിയൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക