1. ബാഹുദണ്ഡം

    1. നാ.
    2. കൈത്തണ്ട്
    3. ഒന്ന് വലിയ കൈ
    4. കൈകൊണ്ടുള്ള ശിക്ഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക