1. ബാഹുയുദ്ധം

    1. നാ.
    2. കൈകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം, ആയുധംകൂടാതെയുള്ള യുദ്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക