1. ബാഹ്യേന്ദ്രിയം

    1. നാ.
    2. പുറമെയുള്ള ഇന്ദ്രിയം, കർമേന്ദ്രിയവും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക