1. ബിംബകം

    1. നാ.
    2. ചന്ദ്രബിംബം
    3. സൂര്യബിംബം
    4. തൊണ്ടിപ്പഴം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക