1. ബിംബിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. നിഴലിക്കൂക, പ്രതിഫലിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക