1. ബിംബിളിമാസ്

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം മധുര നാരങ്ങ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക