1. ബിച്ചാണ

    1. നാ.
    2. വിരിപ്പ്
    3. (കുതിരയ്ക്കുള്ള) വൈക്കോൽമെത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക