1. ബിന്ദുഫലം

    1. നാ.
    2. മുത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക