1. ബിന്ദുരേഖകം

    1. നാ.
    2. ഒരു പക്ഷി
    3. അനുസ്വാരം (ബിന്ദുകൊണ്ടു രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക