1. ബിഭിത്സ

    1. നാ.
    2. ഭേദിക്കുന്നതിനുള്ള ഇച്ഛ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക