1. ബിലം

  1. നാ.
  2. പാതാളം
  3. ഗുഹ
  4. വഞ്ചി
  5. പൊത്ത്
  6. പുറത്തേക്കുള്ള വഴി
  7. വിടവ്, വിള്ളൽ
  8. യോനിക്കുഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക