1. ബില്ലം

    1. നാ.
    2. ആലവാലം
    3. ബിലം (കുഴി)
    4. പെരുങ്കായമരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക