1. ബിസം

    1. നാ.
    2. താമരവളയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക