1. ബിസലം

    1. നാ.
    2. മുള
    3. മൊട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക