1. ബിസവതി

    1. നാ.
    2. ബിസം ധാരാളമുള്ള കുളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക