1. ബിസ്തം

    1. നാ.
    2. ഒരു കർഷം, 36 പണത്തൂക്കം പൊന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക