1. ബിസ്മില്ലാ

    1. നാ. ഇസ്ലാം.
    2. അള്ളാഹുവിൻറെ നാമത്തിൽ (പ്ര.) ബിസ്മി ചൊല്ലുക (ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹിമാനിർ റഹീം എന്ന ഖുറാൻ വാക്യം ഉരുവിടുക)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക