1. ബീജം

  1. നാ.
  2. ശുക്ലം
  3. ബീജഗണിതം
  4. പാത്രം
  5. സത്യം
  6. കലവറ
  7. വിത്ത്
  1. നാട്യ.
  2. അർത്ഥപ്രകൃതികളിൽ ഒന്ന്
  1. നാ.
  2. വള്ളിമാതളം
  3. കാരണം (മുളപ്പിക്കുന്നത്, കാര്യരൂപത്തിൽ ജനിക്കുന്നത്)
  4. ബീജാക്ഷരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക